top of page

Algemene Voorwaarden en
Verkoopsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden

Laatste update op 18 maart 2021

De website:

www.Vecalystore.be

is een initiatief van:

Vecaly (ez)

Scarphoutdreef 14,

8370 Blankenberge

België

Ondernemingsnummer (KBO-nummer): BE0758691042

E-mail: Vecaly.info@gmail.com

Telefoon (privé) : +32 (0) 497 21 76 43

 

(hierna het “Platform”)

(hierna «wij » of «Vecaly » of de “Verkoper”)

 

I. ​Algemene gebruiksvoorwaarden

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform door een internetgebruiker (hierna de “Gebruiker” genoemd).

Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij/zij deze Algemene Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.

Bij wijze van uitzondering kan bij de schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden onverlet.

Wij behoudens ons het recht voor om onze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe ten opzichte van een Gebruiker de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de Gebruiker het Platform gebruikte. 

 

1. Toegankelijkheid en navigatie

De toegang tot het gebruik van het Platform is voorbehouden aan personen die handelingsbekwaam zijn. Elke Gebruiker verklaart op erewoord dat hij/zij de vereiste leeftijd heeft bereikt of toestemming heeft van de wettelijke opzichter. Wij behouden ons het recht voor om een bewijs van de leeftijd van de Gebruiker op welke wijze dan ook te vragen.

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen. Wij kunnen echter geen absolute werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom worden beschouwd als zijnde gedekte door een middelenverbintenis.

Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op het Platform.

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

 

2. Inhoud

Vecaly bepaalt grotendeels de inhoud van het Platform en draagt grote zorg voor de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder daartoe enige aansprakelijkheid te dragen.

Vecaly kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het Platform. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan Vecaly niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de op het Platform verstrekte informatie.

Als bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet of met de rechten van derden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij elke Gebruiker ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen.

Elke download vanaf het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Vecaly is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks on onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker zijn.

3. Inhoud gepubliceerd door de Gebruiker

De Gebruiker verbindt zich ertoe alle geldende en toepasselijke wetgeving (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de wetgeving inzake privacy en auteursrechten) na te leven via elk van zijn publicaties op het Platform. De Gebruiker zal bijzondere aandacht besteden aan de belangen van derde, aanstootgevende inhoud en inhoud die strijdig kan zijn met de openbare orden of de goede zeden. De Gebruiker blijft verantwoordelijk voor elke inhoud die op het Platform wordt gepubliceerd.

Het Platform kan gematigdheid betrachten bij elke publicatie en weigeren om de inhoud online te publiceren zonder opgave van redenen. Op dezelfde manier kan de inhoud die door een Gebruiker wordt gepubliceerd, zonder enige reden of termijn gewijzigd of verwijderd.

Door het publiceren op het Platform verleent de Gebruiker gratis en op niet-exclusieve basis aan Vecaly het recht om de gepubliceerde inhoud te vertegenwoordigen, te reproduceren, te bewerken, aan te passen, te wijzigen, te verwijderen, te distribueren en te verspreiden, rechtstreeks of onrechtstreeks, op elk medium en over de hele wereld.

4. Links naar andere websites

Het platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen Vecaly en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.

Vecaly heeft geen controle over dergelijke externe websites van derden.

Wij zijn daarom niet verantwoordelijke voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klinkt, verlaat hij/zij het Platform. Wij kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade.

 

5. Intellectuele eigendom

De structuur van het Platform, evenals de inhoud, teksten, grafieken, beelden, foto’s geluiden, video’s, databanken, computertoepassingen, etc. waaruit het Platform is samengesteld of die toegankelijk zijn via het Platform, zijn eigendom van Vecaly of Vecaly heeft hiervan de nodige rechten bekomen, en worden als zodanig beschermd door de geldende en toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door het platform, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande , uitdrukkelijke, en schriftelijke toestemming van Vecaly, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk als ‘royalty-vrij’ op het Platform zijn aangeduid.

De Gebruiker van het Platform krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Tenzij voorafgaand schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Gebruiker niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of te communiceren aan het publiek.

Het is de Gebruiker verboden op het Platform gegevens in te voeren die de inhoud of het uiterlijk van het Platform zouden wijzigen of kunnen wijzigen.

 

6. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke oplossing tussen de partijen wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Vecaly haar maatschappelijke zetel heeft.

 

7. Overige bepalingen

Vecaly behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijhorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

In het geval van een inbreuk op de Algemene Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker, behoudt Vecaly zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen. Vecaly behoudt zich het recht voor om de Gebruiker de toegang tot het Platform of onze diensten tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaan kennisgeving worden genomen. Zij kunnen de aansprakelijkheid van Vecaly niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze Algemene Gebruiksvoorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen.  In een dergelijk geval hebben we het recht om de bepalingen te vervangen door een andere geldige bepaling die hetzelfde doel dient.

 

II. Algemene verkoopsvoorwaarden

 

1. Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopsvoorwaarden definiëren de wederzijdse rechten en plichten in geval van de aankoop van producten of diensten op het platform door een Gebruiker (die, voor wat betreft de algemene verkoopsvoorwaarden, hierna “Klant” wordt genoemd)

De algemene verkoopsvoorwaarden drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd.

Uitzonderingen op de bepalingen van de Algemene Verkoopsvoorwaarden kunnen in uitzonderlijke gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Verkoopsvoorwaarden onverlet.

Vecaly behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na die datum.

 

2. Online winkel

Via het Platform stelt de Verkoper de Klant een online webshop ter beschikking die de aangeboden producten of diensten voorstelt. De voorstelling van de aangeboden producten of diensten (bv. via foto’s) hebben geen contractuele waarde.

De producten of diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of nalatigheden in de presentatie kan de Verkoper hier echter niet aansprakelijk voor worden gesteld.

De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid.

De prijzen en belastingen zijn vermeld in de online winkel.

 

3. Prijs

De Verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren.

Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd voor de validatie van de bestelling door de Klant.

Het totale bedrag van de bestelling (alle belastingen inbegrepen) en, indien van toepassing, de leveringskosten worden vermeld voor de definitieve validatie van de bestelling.

 

4. Online bestellen

De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelling te vervolledigen met hulp van een elektronisch formulier. Door het invullen van het elektronische formulier aanvaardt de Klant de prijs en beschrijving van de producten of diensten.

Om zijn bestelling te valideren, moet de Klant deze Algemene Verkoopsvoorwaarden aanvaarden door op de aangegeven plaats te klikken.

De Klant moet een geldig e-mailadres, factuurgegevens en, indien van toepassing, een geldig afleveradres opgeven. Elke communicatie met de Verkoper kan plaatsvinden via dit e-mailadres. Bovendien moet de klant de leveringswijze kiezen en de betalingswijze valideren.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem in hoofde van de Klant totdat het probleem is opgelost.

 

5. Bevestiging en betaling van de bestelling

De verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

 

6. Betaling

De klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betaalmethode. Deze validatie geldt in plaats van een handtekening.

De Klant garandeert de Verkoper dat hij over de nodige toelatingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en de betaling van de in het kader van de bestelling verschuldigde bedragen.

De Verkoper heeft een procedure ingesteld om bestellingen en betaalmethoden te controleren om hem redelijkerwijs te garanderen tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door identificatiegegevens op te vragen bij de Klant.

In geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door geaccrediteerde organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren van een Klant die een eerdere bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld of bij wie een betalingsgeschil aanhangig is.

Na ontvangst van de validatie van de aankoop met betaling, zal de Verkoper de aankoop aan de Klant sturen, evenals met een factuur, tenzij deze laatste bij de bestelling wordt geleverd.

De Klant kan vragen dat de factuur naar een ander adres dan het leveringsadres wordt verzonden door voor de levering een verzoek daartoe te richten aan de klantendienst (zie onderstaande contactgegevens).

In geval van onbeschikbaarheid van een product, zal de Verkoper de Klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte houden om de bestelling van dit product te vervangen of te annuleren en eventueel de betreffende prijs terug te betalen, daarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

16

7. Bewijs

De communicatie, bestelling en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen worden bewezen door middel van geautomatiseerde records, computerdocumenten en chat via sociale media, die in de computersystemen van de Verkoper onder redelijke omstandigheden worden bewaard.

De bestellingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die in het bijzonder als bewijsmiddel wordt beschouwd.

 

8. Levering

De levering gebeurt pas na bevestiging van betaling door de bank en Verkoper.
De producten worden geleverd op het adres dat door de Klant is aangegeven op het online bestelformulier.

Bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie van de Klant zullen aan de Klant in rekening worden gebracht.

De Levering vindt plaats, volgens de door de Klant gekozen methode, binnen de volgende termijnen, standaard leveringen 7-14 dagen.

De leveringstermijnen zijn indicatief. Bij laattijdige levering kan geen schadevergoeding worden geëist van de Verkoper of de verweerder. Indien de leveringstermijnen meer dan dertig dagen na de datum van de bestelling bedragen, kan de verkoopovereenkomst echter worden opgezegd en kan de Klant worden terugbetaald

 

9. Controle van de bestelling

Bij ontvangst van de producten controleert de Klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst.

In het geval dat één of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de Klant of de ontvanger de nodige voorbehouden aan de vervoerder formuleren op het moment van levering en de Verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen.

De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de Klant of een door hem gemachtigde persoon de bestelling zonder voorbehoud heeft aanvaard.

Elke reservering die niet volgens de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gemaakt, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid tegenover de Klant.

 

10. Retourzendingen en omruiling

Het om te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper worden teruggezonden, volgens de volgende modaliteiten.

Retourzending van het product binnen de 30 dagen zonder motivering.

Een retourformulier kan worden aangevraagd via mail naar het volgende e-mailadres: Vecaly.info@gmail.comzonder extra kosten.

Elke klacht en elke terugzending die niet in overeenstemming staat met de hierboven gedefinieerde regels en niet binnen de bestelde termijnen wordt gedaan, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid tegenover de Klant.

Elk te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in zijn originele verpakking aan de Verkoper worden teruggestuurd.

De kosten voor de terugzending zijn voor de rekening van de Verkoper tenzij de Klant buitensporige/bedrieglijke handelingen heeft gesteld.

 

11. Garanties

De Verkoper garandeert de conformiteit van de producten of diensten met het contract in overeenstemming met de op het moment van het sluiten van het contract geldende wetgeving.

 

12. Garantie van overeenstemming

Als de Klant een consument is, heeft hij twee jaar vanaf de levering van het product om de wettelijke garantie van overeenstemming te implementeren.

 

13. Commerciële garantie

De verkoper biedt de Klant een commerciële garantie die de volgende elementen omvat:

  • op basis van de algemene wetgeving is er 2 jaar garantie. Hier kan worden van afgeweken op basis van omstandigheden (nl. kledij)

Deze commerciële garantie heeft betrekking op het volgende grondgebied:

  • alle landen van de Europese Unie

Deze garantie dekt geen defecten die veroorzaakt worden door abnormaal of oneigenlijk gebruik van de producten of die het gevolg zijn van een oorzaak die geen verband houdt met de intrinsieke kwaliteiten van de producten.

Deze commerciële garantie sluit de toepassing van wettelijke garanties niet uit.

 

14. Herroepingsrecht

Dit artikel is enkel van toepassing voor zover de Klant een consument is, is dat het geval dan kan de Klant zijn wettelijke herroepingsrecht uitoefenen en de overeenkomst ontbinden binnen 14 werkdagen na de levering (de inbezitneming) van de goederen of binnen 14 dagen na het sluiten van de dienstenovereenkomst.

 

15. Terugzending en terugbetaling

Na kennisgeving van zijn beslissing tot herroeping heeft de Klant 14 dagen de tijd om de goederen terug te sturen of te retourneren.

De klant kan een terugbetaling van het geretourneerde product vragen, zonder extra kosten. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de Verkoper.

De terugzending of omruiling van het product kan alleen worden aanvaard voor de producten als deze nog geheel, intact en in hun oorspronkelijke staat zijn, in het bijzonder met volledige, intacte verpakking en in een staat van herverkoop.

De verkoper zal de Klant alle betaalde bedragen terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten, binnen de 14 dagen na de terugname van de goederen of de verzending van het bewijs van verzending van de goederen.

 

16. Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Elke herroeping die niet overeenkomstig de regels en termijnen van dit artikel en de toepasselijke wetgeving wordt uitgevoerd, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid tegenover de Klant.

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de levering van digitale inhoud die niet op een materiele drager is geleverd, stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in dat de overeenkomst meteen kan uitgevoerd worden. De klant erkent hierbij dat hij of zij het herroepingsrecht verliest indien de overeenkomst meteen wordt uitgevoerd.

 

 

 

Template formulier herroeping

Ter attentie van:

Vecaly

Scarphoutdreef 14,

8370 Blankenberge

België

Ondernemingsnummer (KBO/BTW): 0758691042

e-mail: Vecaly.info@gmail.com

Telefoon : + 32 (0) 497 21 76 43

Ik/wij(*) stel(len)*) hierbij op de hoogte van mijn/onze (*) herroeping van de overeenkomst betreffende het goed hieronder vermeld:

_______________________

_______________________

_______________________

Ontvangen op:

Naam van klant:___________________

Adres van klant:___________________

Handtekening van de klant:

 

 

 

Datum:____________

*doorhalen wat niet van toepassing is

 

17. Gegevensbescherming

De Verkoper zal in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden het bewijs van de transactie, met inbegrip van de aankooporder en de factuur, bewaren.

De verkoper garandeert zijn Klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.

 

18. Overmacht

Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht.

In geval van overmacht heeft de Verkoper het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper zal de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de partijen het recht om het contract eenzijdig op te zeggen, per aangetekende brief aan de andere partij. De reeds door de Verkoper verrichte diensten zullen niettemin naar evenredigheid aan de Klant worden gefactureerd.

 

​19..Onafhankelijkheid van de bepalingen.

Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden onwettig of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.   

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling met gelijke doel.

 

20.Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerd door het Belgische recht.

In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke oplossing ervan zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.

bottom of page